(English version click here)
Kunder hos ScreenCancer og deltagere i screeningprogrammer organisert av oss har rettigheter som pasient, noe som stiller klare krav til personvern.
De viktigste rettighetene fremgår av pasientrettighetsloven og helsepersonell loven, samt den nye Personvernforordningen av mai 2018 (GDPR).

Pasient- og personlig informasjon vi samler inn ifm levering av tjenesten til deg, blir lagret og behandlet i et elektronisk data/journalsystem som er i samsvar med personvernlovgivningen (helseregisterloven og personopplysningsloven). Vi samler inn informasjon som: navn, adresse, alder, kjønn, telefonnummer, mailadresse samt ulik helseinformasjon knyttet til tjenesten vi leverer til deg. All informasjon behandles og lagres etter reglene.

Utlevering av person-/helseopplysninger vil bare skje etter ditt samtykke eller når det foreligger hjemmel i lov for slik utlevering. Elektronisk overføring av pasientopplysninger vil bare skje i avidentifisert eller kryptert form. Vårt system er basert på en to faktor innlogging, slik at informasjon ikke skal komme på avveie.

De viktigste sidene ved taushetspliktreglene er:

  • For å yte forsvarlig helsehjelp vil ScreenCancer utlevere helseopplysninger til samarbeidende laboratorier, og i enkelte tilfeller til fastlegen/bedriftslegen og annet samarbeidende personell for behandlingsformål dersom dette er avtalt med deg som kunde. Samarbeidende virksomheter og personell har samme taushetsplikt som ScreenCancers medarbeidere.
  • Taushetsplikten gjelder også i forhold til arbeidsgiver. Det innebærer at ScreenCancer ikke vil utlevere helseopplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner til arbeidsgiver uten at den som har krav på taushet har samtykket.
  • All formidling av prøveresultater og annen pasientinformasjon vil skje mellom ScreenCancers medarbeidere og kunden. For de som er deltagere i bedriftsprogram kan du være sikker på at arbeidsgiver kun vil få anonyme, statistiske opplysninger som ikke kan knyttes til enkeltpersoner, og kun i den utstrekning lovgivningen gir adgang til formidling av slik informasjon.
  • Helseopplysninger og prøveresultater vil kun bli benyttet, i anonymisert form, til statistikk og forskning.

Blant de viktigste pasientrettighetene er:

  • Rett til nødvendig informasjon om din helsetilstand og innholdet i screeningprogrammet (pasientrettighetsloven § 3-1)
  • Rett til konfidensialitet (taushetsplikten) (pasientrettighetsloven § 3-6 og helsepersonell loven § 21)
  • Rett til innsyn i journal (pasientrettighetsloven § 5-1)
  • Rett til å kreve retting, sletting og sperring av journal (helsepersonell loven §§ 42 og 43)
  • GDPR – The General Data Protection Regulation(Personvernforordningen).Trer i kraft mai 2018. Dette innebærer at det stilles nye og strengere krav til behandling av personopplysninger.

Du kan lese mer om disse pasientrettighetene i vedlagte utdrag fra Sosial- og helsedirektoratets rundskriv IS-1196 Informasjon om pasienters rettigheter

Les om pasientrettigheter her 

Jeg ønsker å slette mine registrerte person- og helseopplysninger hos ScreenCancer, klikk her (english version click here).