(English version click here)

1.   INNLEDNING

ScreenCancer AS («ScreenCancer«) har som formål å behandle dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, og i samsvar med de lover og regler for behandling av personopplysninger som følger av til det enhver tid gjeldende regelverk, herunder EU personvernforordning 2016/679 («GDPR«).

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan ScreenCancer behandler personopplysninger knyttet til deg når du benytter deg av de tjenester som ScreenCancer tilbyr.

2.   BEHANDLINGSANSVAR

ScreenCancer er behandlingsansvarlig for personopplysninger som selskapet behandler som del av de tjenestene vi leverer. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger. For kontaktinformasjon, vennligst se punkt 10 nedenfor.

3.   PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

Personopplysninger samles inn direkte fra deg når du bestiller våre tester ved et apotek eller gjennom vårt bedriftsprogram.

ScreenCancer samler da inn og behandler informasjon som: navn, adresse, alder, kjønn, telefonnummer, e-postadresse samt nødvendig helseinformasjon knyttet til den tjenesten vi skal levere til deg.

4.   BEHANDLINGENS FORMÅL OG LOVLIGHET

Personopplysningene dine behandles med det formål å gjennomføre tester du bestiller og levere test resultater til deg. Det rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger er samtykket som du gir oss når du bestiller våre tester i apotek eller gjennom vårt bedriftsprogram. Vi behandler bare slike helseopplysninger, som er nødvendige for at vi skal kunne yte de tjenester du ber om knyttet til medisinsk diagnostikk og yting av helsetjenester.

5.   SIKKERHET, KONFIDENSIALITET OG UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene som samles inn blir lagret i et elektronisk system, som behandler informasjonen i samsvar med personvernlovgivningen og helselovgivningen. Personopplysninger om deg innhentes av personell ved apoteket du har henvendt deg til eller gjennom vårt bedriftsprogram, og sendes til gjennomgåelse av helsepersonell hos ScreenCancer.

Utlevering av dine personopplysninger til eksterne tredjeparter, som skal bruke personopplysningene for egne formål, vil bare skje etter ditt samtykke eller når det foreligger hjemmel i lov for slik utlevering.

Elektronisk overføring av pasientopplysninger vil bare skje i uidentifiserbar eller kryptert form. Vårt system er basert på en to-faktor autentisering, slik at informasjon ikke skal komme på avveie.

For å yte forsvarlig helsehjelp vil ScreenCancer kunne utlevere helseopplysninger til samarbeidende laboratorier, som ScreenCancer har avtale med, og i enkelte tilfeller til fastlegen/ bedriftslegen og annet samarbeidende personell for formål knyttet til medisinsk behandling, dersom slik utlevering er avtalt med deg. Samarbeidende virksomheter og personell har samme taushetsplikt som ScreenCancers egne medarbeidere.

All formidling av prøveresultater og annen pasientinformasjon, vil skje direkte mellom ScreenCancers medarbeidere og deg. Dersom du deltar i et bedriftsprogram kan du være sikker på at arbeidsgiver kun vil få anonymiserte, statistiske opplysninger som ikke kan knyttes til deg som enkeltperson, og kun i den utstrekning lovgivningen gir adgang til formidling av slik informasjon.

Opplysninger knyttet til dine tester og prøveresultater kan benyttes, i anonymisert form, til statistikk- og forskningsformål. Det vil ikke være teknisk mulig å koble de opplysningene som benyttes for slike formål til din identitet.

6.   BEHANDLINGENS VARIGHET

Personopplysningene vil ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for det formålet opplysningene ble samlet inn for. Personopplysningene vil bli anonymisert eller slettet etter at testresultater er levert til kunden og det ikke er behov for videre utredning av gjennomførte tester. Personopplysninger vil likevel lagres for en lengre periode i de tilfeller at helselovgivning eller annen lovgivning krever det.

7.   REGISTRERTES RETTIGHETER

I samsvar med gjeldende personvernregelverk har du rett til innsyn i personopplysninger som ScreenCancer behandler om deg; rett til korrigering; rett til sletting og rett til begrensing av behandlingen. Videre har du rett til å motta personopplysninger om deg selv og overføre disse, eller å få disse overført når det er teknisk mulig, til en annen behandlingsansvarlig.

Dersom du ønsker å utøve disse rettighetene, ber vi deg ta kontakt med ScreenCancer ved å benytte kontaktopplysninger som er angitt nedenfor i punkt 10. Du kan også benytte denne linken dersom du ønsker å slette dine personopplysninger. Rett til sletting får ikke anvendelse dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, eller av hensyn til allmennhetens interesse.

8.   ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

ScreenCancer forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere denne personvernerklæringen. De endrede/oppdaterte betingelsene vil gjelde både for behandlingen av allerede innsamlede opplysninger og for opplysninger som behandles etter at oppdatert personvernerklæring er publisert på våre nettesider.

9.   COOKIES

ScreenCancer sin nettside inneholder cookies. Cookies eller informasjonskapsler er et datasett i form av tekst som blir lagret på din maskin når du surfer på nett. Formålet med informasjonskapsler er å bruke informasjon (eksempelvis din IP-adresse) for statistiske formål eller for å tilpasse informasjon ved navigering internett. Du kan justere innstillingene i nettleseren din, dersom du ønsker å avvise bruken av cookies. Ved å avvise cookies fra ScreenCancer sin nettside er det mulig at du ikke er i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet.

10.   KONTAKTOPPLYSNINGER

Dersom du har spørsmål knyttet til innholdet i denne personvernerklæringen eller ønsker å utøve dine rettigheter etter punkt 7 ovenfor, kan du kontakte oss på post@screencancer.no eller på telefonnummeret 47 23 46 36.

11.   TILSYNSMYNDIGHET OG KLAGERETT

Datatilsynet er tilsynsmyndighet når det gjelder behandling av personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å ta alltid kontakt med ScreenCancer først, dersom du mener at dine rettigheter ikke er oppfylt.

Du kan lese mer om disse pasientrettighetene i vedlagte utdrag fra Sosial- og helsedirektoratets rundskriv IS-1196 Informasjon om pasienters rettigheter

Les om pasientrettigheter her 

Ønsker du å slette dine registrerte person- og helseopplysninger hos ScreenCancer, klikk her (english version click here).